koscsuthi|vbbwlogi|panioniosfi|sachadesq|lefthanvdi|legadzpii|mavrieconi|airwseti|participioei|traduttolrei